olandUnder året kommer du att få möta talare som själva lever ett evangeliserande och missionerande liv.  Du kommer att få chans och träna evangelisation både i Sverige och utomlands. Det kommer att bli insatser inom flera olika områden, så som festivalinsatser och gatuevangelisation. Du får också chans att utvecklas inom media och pröva på olika sätt att använda tv-film och internet.

olandUnder året kommer du att få möta talare som själva lever ett evangeliserande och missionerande liv.  Du kommer att få chans och träna evangelisation både i Sverige och utomlands. Det kommer att bli insatser inom flera olika områden, så som festivalinsatser och gatuevangelisation. Du får också chans att utvecklas inom media och pröva på olika sätt att använda tv-film och internet. Det blir missionsförberedande träning, med speciell koppling till Europa. Du kommer att växa i dina naturliga och andliga gåvor. Bibelundervisningen kommer att vara excellent!

Livsstilsträning

Du får träna dig i att leva, bo, resa och missionera tillsammans med ett team på 4-5 personer. Du får träning i att fungera i team med en tydlig teamledare. I ditt team kommer du att samarbeta både på hemmaplan och under insatser utomlands. Ditt team kommer också att få ta ansvar för praktiska vardagsuppgifter såsom att t.ex. planera, köpa in och laga mat till alla teamen någon vecka emellanåt. Du får chans att tränas i ödmjukhet, disciplin och att slita i helt vanligt praktiskt arbete.

IIMG_3640nsatser i Sverige

Under året blir det återkommande insatser i Skåneregionen i t.ex. utåtriktat barnarbete, gatuevangelisation, undervisning och uppmuntran. Ditt team kommer också att vara med och besöka församlingar för att starta upp nya Street Church-arbeten samt att stödja de som redan finns. Teamet är med vid förberedelser och genomförande av Street Churchs festivalinsatser.

 

Insatser utomlands

Genom Street Churchs nätverk i Europa har du möjlighet att pröva på evangelisation i andra länder. Det kan innebära en insats bland barn i Berlin, hjälpinsats i Albanien, kaffemission bland uteliggare i Wien, punkarmission, festivalinsatser, fängelse, biker och studentmission, gatuarbete bland missbrukare och besök på äldreboende.

Lärare som kommer på besök

hans weichrodt

Hans Weichbrodt,  Oas-Rörelsen

carl-erik sahlberg

Carl-Erik Sahlberg, Präst i S:ta Clara Kyrka - Stockholm

bengt fiske

Bengt Fiske, Europamissionär med inritkning på Berlin

gran holm

Göran Holm, Europamissionär med inriktning på Albanien

hkan axell

Håkan Axell, LP-verksamheten

Upplägg

Plats: Genarp, nära Lund och Malmö

Tid: Uppstart 31 Augusti 2010 – 31 juli 2011. Vi räknar sommaren som den viktigaste perioden på året, då pågår de stora festivalerna i Sverige och Europa.

altKostnad: 3 800:- /månad. Avgiften innefattar, boende, mat och undervisning (exkl.resor)

På Street Church Training School kör vi en enkel livsstil där vi hjälps åt med matlagning, delar rum och hjälps åt att hålla nere kostnaderna.

Beställ anmälningsblankett på Street Church eller ring 073-6161368

Street Church Training School genomförs i ett brett samarbete med lokala och internationella församlingar och missionsorganisationer inom olika samfund.

Engelsk text

Street Church Training School

Teaching: Throughout the year you will meet speakers who are living an evangelistic and missions-minded life. You will have the opportunity to be trained in evangelisation both in Sweden and abroad. There will be outreaches in many different areas, like festivals, night-time street work and youth ministry. You will also have the chance learn more about media and try your hand at different ways to use TV, film and the Internet. You will grow in your natural and spiritual giftings. The Bible teaching is going to be excellent!

Lifestyle training: You'll be trained in living, residing, traveling and doing outreach with a team of 4-5 people. You will be trained in working in a team setting with a team leader. In your team you will work both here at home and abroad. You team will also be responsible for practical everyday things like planning, purchasing and fixing food for all of the teams some weeks. You'll have the opportunity to be formed in humility, discipline and submission, and working hard at common practical tasks.

Outreach: During the year there will be recurring activities and events in the Skåne region, like children's ministry outreach, street evangelisation, teaching and encouragement. Your team will also visit churches to start up new Street Church ministries and support those that already exist. The teams help to prepare and run Street Church teaching weekends and festival activities.

Activities abroad: Through Street Church's network in Europe you have the opportunity to try out evangelisation in other countries. This could mean activities with children in Berlin, charity work in Albania, coffee missions among the homeless in Vienna, punk rocker missions, festival events, biker and student missions, street work among drug addicts and visiting the elderly.

Place: Genarp, close to  Lund and Malmö.

Time: From 31 Augusti 2010 to 31 juli 2011 (We consider the summer months to be the most important months of the year because of the large festivals in Sweden and Europe)

Cost: 3 800 SEK /month. This fee includes accomodations, food and teaching (it does not include travel)

At  Street Church Training School we have a simple lifestyle where we share meals and rooms and help one another to keep the costs down.

Download an application at www.streetchurch.se or call  +46-709-314121, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Street Church Training School has widespread collaboration with local and international churches and missions organisations of different denominations.

 

 

Du är här: Home Training School Information Street Church Training School (SCTS)