Här finns en fil att ladda ner för medlemshantering. Du som ansvarig fyller helt enkelt i de medlemmar som ni har i gruppen och kryssar för när de har betalt medlems avgift till er kassör. Kassören redovisar samtidigt som ni skickar in listan för det nya året i början på varje nytt kalender år. Medlemsavgifterna betalas alltså in under Januari månad.

Här finns filen: Medlemslista.xls

Street Church Sverige

liten-SC

Streetchurch är en organisation, ett nätverk av kristna från olika kyrkor och samfund, som tröttnat på att sitta kvar i de allt glesare kyrkobänkarna. Människor som vet att de är bärare av världens bästa budskap!!! … och som inte kan hålla tyst.

Streetchurch är en Jesusrörelse, människor som beslutat sig för att ta Jesus ut till folket!

I nätverket finns det "vanliga kristna” som vill finnas ute på fredag- och lördagsnätter och bjuda på fika, samtala och hjälpa människor som behöver hjälp. Och som vill vara närvarande på festivaler, folkfester, krogar, innemiljöer … kort och gott … där människor finns!

Man skulle kunna säga att det är ”gatans kyrka”!! Ibland gör vi gemensamma större satsningar, då vi är på större event med banderoll och full utrustning, men mestadels finns vi på plats i svenska städer och samhällen i mindre grupper. Föreningen är ganska ny … men vi är på gång … kanske möter du oss i din stad …

Välkommen fram till oss och ta ett snack, en fika eller om du behöver hjälp, vill vi försöka hjälpa dig så långt som vi kan. Det är för din skull vi finns ute på stan.

Street Church - stad

Möt oss där vi finns på fredag och lördags kvällar… vi bjuder på en enkel fika, har alltid biblar med oss. Vi är från olika kyrkor, bakgrunder och i olika åldrar. Men alla brinner vi för att finnas tillhands för dig på sta´n! Vårt viktiga budskap gäller Jesus. Men du får gärna samtala med oss om det som känns viktigt för dig. Vi vill också vara ett ”bollplank” för dig som brottas med de existentiella frågorna i livet.

Vi finns också till hands för dig som inte mår så bra och behöver få tid till att samtal och kanske också be med en förtroendeperson. Vi har även pastorer med i nätverket. Men även för dig som upplever livet som en fest – vill vi vara en naturlig samtalspartner. Kan vi hjälpa till praktiskt – gör vi även det – så långt vi förmår.

Vi är uttalat Jesus - troende. Vår tro är något som vi både känner oss stolta och glada över.Vi har respekt för alla människor och ser inget problem i att föra dialog med människor av olika tro och uppfattning. Vi samarbetar gärna med andra för att förbättra miljö och stämning på de platser vi finns representerade. Vi har som mål att söka vår stads (samhälles) bästa!!

Streetchurch – festival

Hela sommarhalvåret möter du oss på de större festivalerna i Sverige, men även i våra grannländer finns vi med team. Vi har liksom stadsteamen alltid biblar med oss. Dessutom vill vi finnas med i festivalstämningen och vara tillsammans med människor som finns ute på olika festivaler och arrangemang.

Vårt viktiga budskap på festivaler liksom i städerna är Jesus! Vi är mycket klara på vem vi tror på och att vi tror att Jesus lever och vill hjälpa varje enskild människa. Vi är dessutom ganska flexibla och brukar förutom att vi är samtals- och bönepartner också hjälpa till med lite av varje för att göra livet lite lättare för festivaldeltagare. Till exempel genom att bjuda på saft eller vatten, trösta, eller att ringa efter hjälp när det behövs.

Framtiden….

DSC_0501Vi är i grund och botten otroliga optimister – utan att fördenskull blunda för att behoven i våra städer, inte minst bland unga blir allt större och hjärtskriande – allt medan medkänsla och förmåga att känna empati minskar på ett otäckt sätt.

Vi känner att vi inte bara kan sitta i kyrkan, eller för den delen framför Tv´n med chipsskålar och Coca Cola. Vi vill finnas med i matchen, ”spela boll på bollplan” istället för att bara lämna fältet fritt för negativa krafter. Vi är faktiskt beredda på att slita och också frysa för att vara med och förändra till det bättre. Det är därför du möter oss sena kvällar och nätter på sta´n och på festivaler.

Normal stadgar för lokal grupp i Street Church Sweden

Deta är riksstyrelsens förslag på stadgar för den lokala föreningen. De får ändras, men dock inte så mycket att de inte längre följer Street Church Swedens stadgar. Fyll i på de tomma raderna och läs noga igenom så inga frågetecken kommer upp i efterhand. Läs gärna igenom handledningen till att starta grupp för att förstå uppbygnaden av organisationen med att varje lokalgrupp ser till att få in medlemsavgifter och medlemsuppgifter

Stadgar för_________________________________

Hemorten ligger i ___________________________kommun

Stadgarna antogs av föreningen____/_____-________

Stadgarna behandlade och godkända av riksstyrelsen ____/_____-________

FÖRENINGENS  NAMN

 

§ 1

Föreningens namn är Street Church ___________

 

UPPDRAG

 

§ 2

Vi tror på en Gud, skapare, uppehållare och frälsare, uppenbarad som Fader, Son och Helig Ande. Utifrån denna bekännelse arbetar Street Church __________ för nå ut med det kristna budskapet, vinna människor för Kristus, verka för deras växande i tron, leda dem vidare och in i lokala kristna församlingar och arbeta för Guds rikes tillväxt såväl i Sverige som i andra länder.

§ 3

Vi är en rörlig kyrka som ska finnas där behoven av kristna och det kristna budskapet är stort. Vi ska arbeta med församlingar, samfund, kristna organisationer och privata initiativ som har målsättningen att nå ut med budskapet om Jesus till alla människor.

ANSLUTNING OCH TILLHÖRIGHET

§ 4

Street Church __________ är ansluten till riksorganisationen Street Church Sweden och till närmaste distrikt organisation om sådan finns i eget eller angränsande landskap. Genom medlemskapet i riks organisationen Street Church Sweden är föreningen skyldig att följa deras stadgar.

 

MEDLEMSKAP

§ 5

Man blir medlem i föreningen genom att betala en av Street Church Swedens årsmöte fastställd medlemsavgift. Medlemskapet förnyas genom samma handling varje årsskifte. Varje medlem skall finnas i ett register både lokalt och riks.

 

§ 6

Medlem som inte följer stadgarna kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

REDOVISNING

§ 7

Medlemsredovisning med namn,adress,födelsedata och kön skall vara Street Church Sweden tillhanda i januari varje nytt kalender år. Där till skall medlemsavgiften för varje unik medlem ske i början på varje nytt kalender år och vid nytillkomna medlemmar under året även i augusti månad.

BESLUTSORDNING

§ 8

  1. Årsmötet är Street Church _________ högsta beslutande organ och utgörs av föreningens medlemmar. Varje medlem har rösträtt i årsmötet. Röstning sker öppet med enkel majoritet förutom vid stadgeändring då 2/3 majoritet krävs. Vid lika röste tal avgör ordföranden, förutom i personval där lotten avgör.
  2. Extra insatt föreningsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsmöte då 1/3 av medlemmarna eller revisor begär det.
  3. Styrelsen.

ÅRSMÖTE

§ 9

Årsmötet hålls före februari månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet skall gå ut senast en månad innan satt datum.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2. Val av protokolljusterare och rösträknare (minst en person utöver ordföranden).

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.

4. Godkännande av dagordning.

5. Genomgång av verksamhetsredovisning, ekonomisk redovisning samt

revisionsberättelse.

6. Beslut om ansvarsfrihet.

7. Godkännande av arbetets inriktning samt fastställande av budget.

8. Behandling av inkomna skrivelser och motioner.

9. Val av

  1. ledamöter i styrelsen
  2. ordförande för ett år
  3. revisor och revisorssuppleant
  4. ombud som skall företräda föreningen vid Street Church Swedens årsmöte och till distriktårsmöte om sådant skall hållas.

 

10. Övriga frågor.

 

STYRELSEN

§ 10

Skall bestå av minst 3 personer med olika familjetillhörighet och alla får ej vara medlemmar i samma församlingsgemenskap. Styrelsen har ansvar att leda föreningen efter § 3 och ett eget ansvar att se till att § 7 följs. Styrelsen utser Ordförande inom sig och övriga poster utom eller inom sig. Endast styrelsebeslut med över hälften av styrelsemedlemmarna närvarande är gällande. Styrelsemedlemmar väljs på två år, ordförande på ett år.

 

Det åligger styrelsen
att utse vice ordförande, kassör och sekreterare

att förbereda ärenden till årsmötet
att verkställa årsmötets beslut
att i övrigt leda och ansvara för Street Church Swedens arbete och ekonomiska förvaltning,

 

Det åligger ordförande eller vice ordförande

att kalla till styrelsemöten

 

FIRMATECKNARE
§ 11

Ordförande, kassör och övriga av styrelsen valda har rätt att teckna firma.

EKONOMI

§ 12

Räkenskapsår är kalenderår. Styrelsens åtgärder och förvaltning granskas årligen av årsmötets valda revisor.

 

STADGEÄNDRING

§ 20

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut av ordinarie årsmöte varvid 2/3 majoritet erfordras. Gäller ändring § 21 erfordras beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten.

 

 

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

§ 21

Beslut om upplösning skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten.

 

§ 22

Vid föreningens upplösning överlämnas eventuella tillgångar till riksorganisationen Street Church Sweden.

 

 

 

klubba1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  (Dessa två väljs enbart för det konstituerande årsmötet. Ordföranden leder samlingen och sekreteraren skriver ett protokoll utefter dagordningen)
2. Val av protokolljusterare (Här väljs vanligtvis två att justera protokollet, D.v.s. läser igenom det efteråt och bekräftar att det stämmer genom att skriva under)
3. Godkännande av dagordning. (bara säga ja)
4. Fastställande av föreningens stadgar. (Finns föreslagna stadgar som fylls i innan eller under årsmötet)
5. Val av
a. ledamöter i styrelsen
( de som skall sitta i styrelsen, ca: 5 personer)

b. revisor och revisorsuppleant (Revisor är en som kollar igenom och kommenterar bokföringen, om ni har tänkt att ha sådant. Revisorn och revisorsuppleant måste väljas i vilket fall.)
c. 2 ombud (2 personer som skickas som ombud till Street Church Swedens årsmöte som ombud ifrån er lokala förening.)

6. Övriga frågor (Här beslutar ni om ni skall t.ex. öppna bankkonto, bankgiro eller andra tillägg.)

Ordförande, sekreterare och två justerare för mötet skriver på protokollet.

Du är här: Home Information Starta grupp